سینما پارادیا

جوان شرورسینمای دهه پنجاه

بازیگرنقش جوان شروردرسینمای موج نو"سعیدراد"بودکه درپایان غالب فیلمها باناکامی تن به مرگ میسپرد.هرگزدیده نشدآوازبخواند.برای معشوقه اش چهچه بزند-عاشق سرعت وهیجان بود. دربیغوله هاپرسه میزد شغلش دزدی وقماربودوبه هیچ صراطی مستقیم نمی شد این نقش باموج ژانرقیصری درسینمای ایران متداول شد.برخی ازبازیگران بتقلیدازتیپ" راد "روی آوردند(ازجمله تقی مختار)که هیچکدام نتوانستند پاجای پای اوبگذارند.رادبا با زی درخشانش درآثاری بیاد ماندنی  چون "خداحافظ رفیق"-صادق کرده.تنگنا.و صبح روزچهارم ..خیلی زودتوانست ازبسیاری گوی سبقت بربایداما متاسفانه درمضیق حصرمادیات وشهرت ناچار تن به بازی درسینمای تجارتی سپرد(بازی درفیلم هایی چون :آقای لربشهرمیرود.جدال.شرف و.......)او اگردرکارنامه بازیگری خویش حتی همان چندفیلم راداشت میتوانست جزو بهترینهای سینمای قبل ازانقلاب باشد(خویش رانشناخت مسکین آدمی       ازفزونی آمدوشد درکمی)سعیدرادبعدها بابازی درچندفیلم خوب ازجمله "ساخت ایران" .سفرسنگ وخط قرمز-آهنگ بازگشت به سینمای هنری کرد که ناگهان توفان انقلاب اسلامی همه چیزرادرهم پیچاند
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 23:44  توسط راد  |